Αναφορές από άλλους Εφευρέτες

 1. Mostafa Elmala, and Krishnamurthy Soumyanath,
  “Multi-band Gm-C state-variable filters using lossy integrators”,
  International Application published under the Patent Cooperation Treaty (PCT), WO 2004/084408 A1, World Intellectual Property Organization, 30 September 2004.
  » http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2004084408&F=0&QPN=WO2004084408 external
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7]
 2. Chun-Ming Chang, and Shu-Hui Tu,
  “OTA-based high-order filters”,
  United States Patent 20070057732, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 15 March 2007.
  » https://patents.justia.com/patent/20070057732
  » http://www.freepatentsonline.com/20070057732.html external
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7]

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.