Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. Α. Αγορογιάννη, Α. Αναστασιάδου, Ε. Ποντικοπούλου και Θ. Τσιμπούκης,
  “Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης εκπαίδευσης: Ανάπτυξη δικτύου τηλε-τάξεων στο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον ISDN του Α.Π.Θ.”,
  Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου «Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Γλώσσα και Μεταρρυθμίσεις»,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Τεχνολογία στην Εκπαίδευση,
  Θεσσαλονίκη, 1999, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 229–237.
  » Αναφορά στην εργασία [Στ-4].
 2. Α. Κολίτσης, Γ. Μπαζιάκος, Α. Αγορογιάννη, Σ. Γούδος, Κ. Χειλάς και Θ. Τσιμπούκης,
  “Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο επικοινωνιακό περιβάλλον του Α.Π.Θ.”,
  Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Η Διδασκαλία και η Επικοινωνία στην ΑεξΑΕ,
  Πάτρα, 25–27 Μαΐου 2001.
  » Αναφορά στην εργασία [Στ-4].
 3. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Minimum effort dead-beat control of linear servomechanisms with ripple-free response”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 22, No. 3, pp. 127–144, 2001.
  » DOI: 10.1002/oca.688
  » Αναφορά στις εργασίες [Β-2], [Β-3], [Β-6] και [Ε-2].
 4. Montree Siripruchyanun and P. Wardkein,
  “A four-quadrant analog multiplier based on switched-capacitor and pulse-width amplitude modulation techniques”,
  Proc. of the 9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Vol. 1, pp. 235–238, Sept. 15–18, 2002.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-1].
 5. David Hernandez-Garduño,
  “Follow-the-leader architecture 6th order bandpass elliptic filter”,
  Project Report TAMU-ID #000-61-4281 for the course ELEN 622 ICs Active Filters, Department of Electrical Engineering, Texas A&M Uni-versity, U.S.A., Dec. 13, 2002.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 6. K. A. Nigim, M. M. Salama and M. Kazerani,
  “Using MathCAD to solve polynomial nonlinear complex induction machine equations”,
  Proc. of the 2002 ASEE Annual Conference, pp. 3043–3049, 2002.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 7. G. G. Karady and K. A. Nigim,
  “Improve learning efficiency by using computers for junior level electrical engineering courses”,
  Proc. of the 2002 ASEE Annual Conference, pp. 5661–5671, 2002.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 8. Montree Siripruchyanun,
  “A four-quadrant analog multiplier based on switched-capacitor and pulse-width amplitude modulation techniques”,
  The Journal of KMITNB, Vol. 13, No. 2, pp. 1–6, 2003.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-1].
 9. Chun-Ming Chang and Bashir M. Al-Hashimi,
  “Analytical synthesis of volt-age mode OTA–C all-pass filters for high frequency operation”,
  Proc. of the 2003 International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS ’03), Vol. I, pp. 461–464, May 2003.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 10. G. G. Karady and K. A. Nigim,
  “Improve learning efficiency by using general purpose mathematics software in power engineering”,
  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 979–985, Aug. 2003.
  » DOI: 10.1109/TPWRS.2003.814847
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 11. K. A. Mezher and P. Bowron,
  “Noise analysis of 4th-order OTA-C filters”,
  Proc. of the IASTED International Conference on Circuits, Signals, and Systems 2003 (CSS 2003), ISBN 0-88986-351-2, 391-108, pp. 295–299, 2003.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 12. G. G. Karady and K. E. Holbert,
  “Novel technique to improve power engi-neering education through computer-assisted interactive learning”,
  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 81–87, Feb. 2004.
  » DOI: 10.1109/TPWRS.2003.821006
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 13. Chun-Yuan Yu,
  “Design of current-mode high-order OTA–C and CCCII–C DIMOC filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisor: Prof. Chun-Ming Chang), Jun. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 14. Hsu-Ching Cheng,
  “Design of voltage-mode high-order OTA–C and CCCII–C all-pass filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advi-sor: Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 15. Jin-Rui Tsai,
  “Design of current-mode high-order OTA–C and CCCII–C MISOC filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 16. Chih-Chang Lin,
  “Comparison of voltage-mode high-order OTA–C universal filter structures using weighting signal and linear combination approaches”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 17. Jung-Rong Huang,
  “Design of high-order voltage-mode CCCII-C universal filter structure using linear combination approach”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Ming Chang and Prof. Chun-Li Hou), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 18. Song-Shue Tsai,
  “Design of high-order voltage-mode CCCII–C universal filter structure using weighting signal approach”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 19. Teng-Shuo Chang,
  “Design of voltage-mode high-order OTA–C universal filter structure using linear combination approach”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 20. Guan-Huan Huang,
  “Design of voltage-mode high-order CCCII–C and OTA–C lowpass, bandpass and highpass filter structures”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisors: Prof. Chun-Li Hou and Prof. Chun-Ming Chang), Jul. 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 21. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Development and evaluation of a course support environment”,
  Proc. of the 8th WSEAS International Conference on Computers (part of the 8th CSCC Multiconference), Vouliagmeni, Athens, Greece, Jul. 12–15, 2004.
  » Αναφορά στις εργασίες [Δ-1] και [Ε-9].
 22. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Development and evaluation of a course support environment”,
  WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 1, Issue 1, pp. 133–138, Jul. 2004.
  » Αναφορά στις εργασίες [Δ-1] και [Ε-9].
 23. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Development and evaluation of a course support environment based on the Blackboard Learning System at the Aristotle University of Thessaloniki”,
  IEEE Learning Technology Newsletter, Vol. 6, Issue 3, pp. 32–38, Jul. 2004.
  » Αναφορά στις εργασίες [Δ-1] και [Ε-9].
 24. Chun-Ming Chang, Bashir M. Al-Hashimi, Yichuang Sun and J. Neil Ross,
  “New high-order filter structures using only single-ended-input OTAs and grounded capacitors”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–II: Express Briefs, Vol. 51, No. 9, pp. 458–463, Sep. 2004.
  » DOI: 10.1109/TCSII.2004.831426
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 25. K. A. Mezher and P. Bowron,
  “Comparison of output noise levels for high-order OTA-C filters”,
  Proc. of the IASTED International Conference on Circuits, Signals, and Systems 2004 (CSS 2004), Clearwater Beach, FL, USA, ISBN 0-88986-453-5, 449-131, pp. 120–125, 2004.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 26. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Polynomial parametrization of mul-tirate dead-beat ripple-free controllers”,
  in Control Systems Design 2003 (Eds. Kozák, Š, and Huba, M.), Oxford, Elsevier Science Ltd., 2004, pp. 307-312.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-2].
 27. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 26, Issue 1, pp. 19–34, 2005.
  » DOI: 10.1002/oca.752
  » Αναφορά στις εργασίες [Β-2], [Β-3], [Β-6] και [Ε-2].
 28. N. A. Shah, S. Z. Iqbal and B. Parveen,
  “Electronically tunable current-mode bandpass filter”,
  Indian Journal of Pure & Applied Physics, Vol. 43, No. 1, pp. 60–62, Jan. 2005.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 29. Shu-Hui Tu and J. Neil Ross,
  “Low sensitivity single-ended-input OTA and grounded capacitor elliptic filter structure with the minimum components”,
  Proc. of the 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Sys-tems (ISCAS 2005), pp. 804–807, May 2005.
  » DOI: 10.1109/ISCAS.2005.1464710
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 30. K. A. Mezher and P. Bowron,
  “Output noise of generalized high-order all-pole OTA-C filters”,
  Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2005), pp. 3291–3294, May 2005.
  » DOI: 10.1109/ISCAS.2005.1465331
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 31. Jun He,
  “A prototype of a new class of oversampling ADC”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Texas A&M University, U.S.A., (Advisor: Dr. Takis Zourntos), May 2005.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 32. Shuhui Li and R. Challoo,
  “Application of information technology tools in teaching the course and laboratory of power electronics”,
  Proc. of the 2005 American Society for Engineering Education (ASEE) Annual Conference & Exposition, Portland, Oregon, June 12-15, 2005.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-8].
 33. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Complete set of basic types of 2DoF tracking controllers with finite length control sequences”,
  Proc. of the 16th International Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress, Prague, Czech Republic, July 4-8, 2005.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-2].
 34. Shuhui Li and A. A. Khan,
  “Applying IT tools to a laboratory course for measurement, analysis, and design of electric and electronic circuits”,
  IEEE Transactions on Education, Vol. 48, Issue 3, pp. 520–530, Aug. 2005.
  » DOI: 10.1109/TE.2005.852601
  » Αναφορά στην εργασία [Β-8].
 35. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Adding content in Course Support Environments”,
  Proc. of the 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering, Corfu, Greece, pp. 193–198, Aug. 2005.
  » Αναφορά στις εργασίες [Δ-1] και [Ε-9].
 36. Ying Long and Zhong-Yang Li,
  “Design of current-mode high-order OTA-C highpass filters”,
  Microelectronics and Computer, ISSN 1000–7180, Vol. 22, No. 9, pp. 7–9, 13, Sept. 2005.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 37. Arnau Cabedo Ruiz, D. Pérez, L. Vicent and J. Anguera,
  “Herramienta educativa para el análisis de antenas microstrip: Adaptación de impedancias”,
  Proc. of the XX Simposio Nacional URSI, Gandia, España, Sept. 14-16, 2005.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 38. A. A. Veglis,
  “Comparison of course support environments: Commercial versus open source software”,
  Informatics in Education, ISSN 1648–5831, Vol. 4, No. 2, pp. 281–292, 2005.
  » Αναφορά στις εργασίες [Γ-1] και [Δ-1].
 39. Chun-Ming Chang, Chun¬-Li Hou, Wen-Yaw Chung, Jiun-Wei Horng and Chu-Kuei Tu,
  “Analytical synthesis of high-order single-ended-input OTA-grounded C all-pass and band-reject filter structures”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–I: Regular Papers, Vol. 53, No. 3, pp. 489–498, March 2006.
  » DOI: 10.1109/TCSI.2005.859057
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 40. Arnau Cabedo Ruiz, D. Pérez, L. Vicent and J. Anguera,
  “Herramienta educativa para el análisis de antenas microstrip: Diseño, estructura y programación” (An educational tool for microstrip antennas analysis: Design; structure and programming),
  Revista IEEE América Latina, ISSN 1548-0992, Vol. 4, Issue 1, pp. 7–13, Mar. 2006.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 41. Shu-Hui Tu, J. N. Ross, and Chun-Ming Chang,
  “Analytical synthesis of current-mode even-Nth-order single-ended-input OTA and equal-capacitor elliptic filter structure with the minimum components”,
  Proc. of the 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), pp. 3329–3332, May 2006.
  » DOI: 10.1109/ISCAS.2006.1693338
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 42.  Yichuang Sun,
  “Synthesis of leap-frog multiple-loop feedback OTA-C fil-ters”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–II: Express Briefs, Vol. 53, No. 9, pp. 961–965, Sept. 2006.
  » DOI: 10.1109/TCSII.2006.879095
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 43. Y. Long, and Z. Li,
  “Design of arbitrary order OTA-C multifunction fil-ters”,
  Guti Dianzixue Yanjiu Yu Jinzhan/Research and Progress of Solid State Electronics, Vol. 26, No. 3, pp. 415–419, 2006.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 44. Chun-Ming Chang,
  “Analytical synthesis of low-sensitivity voltage-mode odd-nth-order OTA-C elliptic filter structure with the minimum number of components”,
  Proc. of the 50th Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2007), pp. 530–533, Aug. 2007.
  » DOI: 10.1109/MWSCAS.2007.4488640
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 45. Shu-Hui Tu, Chun-Ming Chang, J. Neil Ross and M. N. S. Swamy,
  “Analytical synthesis of current-mode high-order single-ended-input OTA and equal-capacitor elliptic filter structures with the minimum number of components”,
  IEEE Transactions on Circuits and Systems–I: Regular Papers, Vol. 54, No. 10, pp. 2195–2210, Oct. 2007.
  » DOI: 10.1109/TCSI.2007.905644
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 46. Ahmed, R. F. and Soliman, A. M.,
  “New analytical synthesis of current-mode multiple output high order filter structure”,
  Proc. of the 19th International Conference on Microelectronics (ICM 2007), Article number 5741893, pp. 152–154, Dec. 2007.
  » DOI: 10.1109/ICM.2007.5741893
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 47. Juan Carlos Olivares G., Montserrat Escalante A., Rafael Escarela P., Eduardo Campero L., José Luis Hernández A., and Irvin López G.,
  “Los Crucigramas en el Aprendizaje del Electromagnetismo” (Crossword Puzzles for Learning Electromagnetism),
  Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, ISSN (Versión en línea): 1697-011X, Vol. 5, No. 3, pp. 334–346, Sept. 2008.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 48. Hing-Kit Kwan, Chung-Man Cheung, Chi-Un Lei, Ngai Wong, and Ka-Leung Ho,
  “Synthesis of optimal OTA-C filter structures with arbitrary transmis-sion zeros via MINLP”,
  Proc. of the 2008 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2008), pp. 944–947, Nov. 2008.
  » DOI: 10.1109/APCCAS.2008.4746179
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 49. Κ. Κιουλάφας, Αθ. Παπαδημητρίου, Μ. Καθαράκη, Χρ. Πραχαλιάς, Ηλ. Δελής, Αθ. Δάρρας,
  “Ανάλυση προϋποθέσεων και συνθηκών εφαρμογής συστήματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη δια βίου εκπαίδευση”,
  Μελέτη στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση του ΚΠΣ 2000-2006», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα, 2008.
  » Αναφορά στην εργασία [Στ-4].
 50. Konstantinos B. Baltzis,
  “Proposing a mathematical software tool in Physics secondary education”,
  Acta Didactica Napocensia, ISSN 2065–1430, Vol. 2, No. 1, pp. 9–18, Mar. 2009.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-8].
 51. Veerachary Mummadi, Satish Gundu,
  “First-order pseudo dead-beat cur-rent controller for buck converter”,
  Proc. of the 31st International Telecommunications Energy Conference (INTELEC 2009), ISBN 978-1-4244-2490-0, Article Number 5351834, Oct. 2009.
  » DOI: 10.1109/INTLEC.2009.5351834
  » Αναφορά στην εργασία [Β-6].
 52. Juan C. Olivares-Galván, Iván Hernández, Pavlos S. Georgilakis, and Eduardo Campero-Littlewood,
  “Calculation of the Magnetic Field Intensity in a Rectangular Conductor Carrying Current in Electromagnetism Introductory Courses”,
  Proc. of the 2009 COMSOL Conference, Boston, Oct. 2009.
  » Αναφορά στην εργασία [Ε-8].
 53. N. A. Shah and F. A. Khanday,
  “A DC stabilized log-domain nth-order multifunction filter based on the decomposition of nth-order HP filter function to FLF topology”,
  International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 37, No. 10, pp. 1075–1091, Dec. 2009.
  » DOI: 10.1002/cta.533
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 54. H.I. Ali, S.B. Mohd Noor, S.M. Bashi, and M.H. Marhaban,
  “Design of H-infinity based robust control algorithms using particle swarm optimization method”,
  Mediterranean Journal of Measurement and Control, ISSN 1743-9310, Vol. 6, No. 2, pp. 70–81, Apr. 2010.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-2].
 55. Francisco J. Vargas, Mario E. Salgado, and Eduardo I. Silva,
  “Optimal design of ripple-free deadbeat controllers based on an ITSE index”,
  Proc. of the 18th Mediterranean Conference on Control & Automation, Marrakech, Morocco, pp. 401–406, Jun. 2010.
  » DOI: 10.1109/MED.2010.5547701
  » Αναφορά στις εργασίες [Β-2] και [Β-5].
 56. Paul Soumen, Kayal Moumita, Sinha Reetam, and Nath Asoke Kumar,
  “Dead Beat Realization of Linear Control System using Multimodal Technique”,
  Journal of Computer Science and Control Systems, ISSN 1844-6043, Vol. 3, No. 2, pp. 69–76, Oct. 2010.
  » Αναφορά στη διατριβή [Α-3] και στην εργασία [Ε-2].
 57. M. Veerachary, and F. Taffesse,
  “Digital deadbeat controller for coupled inductor boost converter”,
  Proc. of the 2010 International Conference on Power, Control and Embedded Systems (ICPCES 2010), Allahabad, India, Article number 5698657, Nov. 2010.
  » DOI: 10.1109/ICPCES.2010.5698657
  » Αναφορά στην εργασία [Β-6].
 58. Eduardo I. Silva, and D.S. Carrasco,
  “Upper bounds on the best achievable performance for time-weighted cost functionals”,
  Proc. of the 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2010), Atlanta, GA, USA, Article number 5717708, pp. 4807–4812, Dec. 2010.
  » DOI: 10.1109/CDC.2010.5717708
  » Αναφορά στην εργασία [Β-2].
 59. Xiaofang M. Wang,
  “Using FPGA-based configurable processors in teaching hardware/software co-design of embedded multiprocessor systems”,
  Proc. of the 2011 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education (MSE), San Diego, CA, USA, pp. 114–117, Jun. 2011.
  » DOI: 10.1109/MSE.2011.5937108
  » Αναφορά στην εργασία [Β-8].
 60. Xiaofang M. Wang,
  “Multi-core System Education through a Hands-on Project on FPGAs”,
  Proc. of the 41st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Rapid City, SD, USA, Article number 1196, pp. F2G-1-6, Oct. 2011.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-8].
 61. Adeline Zbrzeski,
  “Circuits intégrés d’enregistrement et d’analyse en temps réel des potentiels de champ neuronaux. Application au traitement de la maladie de Parkinson, par contrôle adaptatif de stimulations cérébrales profondes”,
  Thèse de Doctorat, Université Sciences et Technologies – Bordeaux I – Institut Polytechnique de Bordeaux, France, HAL: tel-00674478, Oct. 2011.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 62. Francisco J. Vargas, Mario E. Salgado, and Eduardo I. Silva,
  “Optimal ripple-free deadbeat control using an integral of time squared error (ITSE) index”,
  Automatica, Vol. 47, pp. 2134–2137, 2011.
  » DOI: 10.1016/j.automatica.2011.06.006
  » Αναφορά στις εργασίες [Β-2] και [Β-5].
 63. Chun-Ming Chang, and M. N. S. Swamy,
  “Analytical synthesis and comparison of voltage-mode Nth-order OTA-C universal filter structures”,
  International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 40, Issue 5, pp. 405–438, May 2012.
  » DOI: 10.1002/cta.733
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 64. Chen-Nong Lee,
  “High-Order Multiple-Mode and Transadmittance-Mode OTA-C Universal Filters”,
  Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 21, Issue 5, pp. 1250048 (21 pages), Aug.2012.
  » DOI: 10.1142/S021812661250048X
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 65. H. Mansor, and S. B. Mohd Noor,
  “Design of QFT-Based Self-Tuning Deadbeat Controller”,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 79, pp. 1326-1328, Jul.2013.
  » Αναφορά στην εργασία [E-7].
 66. Mohammad Aghaei Jeshvaghani, and Mehdi Dolatshahi,
  “A low-power multi-mode and multi-output high-order CMOS universal Gm-C filter”,
  Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 79, Issue 1, pp. 95-104, Apr.2014.
  » DOI: 10.1007/s10470-013-0250-4
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].
 67. Ketzer, M.B., and C. B. Jacobina,
  “Multivariable load current sensorless controller for universal active power filter”,
  IET Power Electronics, Vol. 7, Issue 7, pp. 1777–1786, Jul. 2014.
  » DOI: 10.1049/iet-pel.2013.0558
  » Αναφορά στην εργασία [Β-5].
 68. Mansor, H., Gunawan, T.S., Khan, S., Othman, N.I., Tazali, N., Boby, R.I., and Mohd-Noor, S.B.,
  “Self-tuning dead beat PD controller for pitch angle control of a bench-top helicopter”,
  Proceedings of the 5th International Conference on Computer and Communication Engineering: Emerging Technologies via Comp-Unication Convergence, ICCCE 2014, Article number 7031615, pp. 119–122, 2015.
  » DOI: 10.1109/ICCCE.2014.44
  » Αναφορά στην εργασία [E-7].
 69. Maher, R. A., and M. J. Mohamed,
  “Discrete Controller Synthesis Based on Genetic Programming”,
  WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 10, pp. 763–775, 2015.
  » http://www.wseas.org/multimedia/journals/control/2015/b605803-429.pdf external
  » Αναφορά στην εργασία [Β-5].
 70. Soumen Paul, Asim Halder, and Asoke Kumar,
  “Deadbeat Control of Dynamics of Inverted Pendulum using Signal Correction Technique”,
  European Journal of Advances in Engineering and Technology, ISSN: 2394-658X, Vol. 4, Issue 4, pp. 255-267, 2017.
  » http://www.ejaet.com/PDF/4-4/EJAET-4-4-255-267.pdf external
  » Αναφορά στις εργασίες [Α-3], [Β-5], και [Ε-2].
 71. I-Ching Wei,
  “Non-ideal effect and improvement of voltage-mode OTA-C lowpass, highpass, and bandpass quadratic filter”,
  Master’s Thesis, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chungli, Taiwan, R.O.C., (Advisor: Prof. Chun-Ming Chang), xxxx.
  » Αναφορά στην εργασία [Β-7].

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.