Ενδιαφέροντα

Κύρια Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Δίκτυα τηλε-πληροφορικής και εφαρμογές
  • Ηλεκτρονικές εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
  • Επιστημονικοί υπολογισμοί με πακέτα μαθηματικού λογισμικού
  • Σήματα και συστήματα
  • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου
  • Πληροφορικός έλεγχος
  • Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα και κυκλώματα

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.