Κρίση Εργασιών (Διεθνή Συνέδρια)

1999

6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits & Systems, (ICECS’99)
Pafos, Cyprus

  • General ChairProfessor Dr. O. Koufopavlou, The University of Patras
  • Technical Program Chair: Professor Dr. Th. Stouraitis, The University of Patras
  • Διοργάνωση:
    • IEEE Circuits & Systems Society
    • The University of Patras
  • Διάρκεια: 5-8 Σεπτεμβρίου 1999
  • Κρίση: Τρεις (3) εργασίες

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.