Ερευνητικά Προγράμματα

1994-1995

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (Π.ΕΝ.Ε.Δ.) 1992

 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Κ. Α. Καρύμπακας, Καθηγητής
 • Έργο: “Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων CMOS κυκλωμάτων για βιομηχανική οργανολογία και μετρήσεις”
  Φορέας
  : Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
 • Διάρκεια: Ιανουάριος 1994 – Ιούλιος 1995
 • Θέση: Νέος ερευνητής
 • ΜΟΔΙΠ: https://qa.auth.gr/project/1512 external

1997-1999

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θεόδωρος Τσιμπούκης, Καθηγητής
 • Έργο: “Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ.”
 • Ενέργεια: Δίκτυα πληροφορικής (3.1.γ)
 • Φορέας: Σύγκλητος Α.Π.Θ.
 • Διάρκεια: 1 Μαρτίου 1997 – 28 Φεβρουαρίου 1999
 • Θέση: Υπεύθυνος Συντονισμού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δράσεων
 • ΜΟΔΙΠhttps://qa.auth.gr/project/3053 external

1998-1999

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής
 • Έργο: “Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”
 • Ενέργεια: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (1.3.α)
 • Φορέας: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
 • Διάρκεια: Ιανουάριος 1998 – Απρίλιος 1999
 • Θέση: Εισηγητής μαθήματος Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • ΜΟΔΙΠhttps://qa.auth.gr/project/3096 external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.