Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές πηγές του Α.Π.Θ. (Σεμινάριο)

Ιστοχώρος: http://veria.jour.auth.gr/seminar/

Ταυτότητα: Σεμινάριο στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του α΄ εξαμήνου “ΓΕ1200–Τεχνικές Συγγραφής”, πρόγραμμα σπουδών 2005-2020.

Διδασκαλία του σεμιναρίου με ανάθεση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δ&ΜΜΕ:

 • 2010-2011
  2 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
  (ως Δρ Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό – Ε.Ε.ΔΙ.Π. – κλάδος Ι).
 • 2011-2012
  2 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
  (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).
 • 2012-2013
  2 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
  (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).
 • 2013-2014
  4 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
  (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).
 • 2014-2015
  4 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, στο χειμερινό εξάμηνο.
  (ως Δρ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π.).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.