Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.

1998-1999

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

  • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
    Διδασκαλία του μαθήματος με ανάθεση από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) “Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”
    [συνολική διάρκεια 129 διδακτικές ώρες]
    (ως Διδάκτορας)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.