Εργασία Στ-2

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Α. Καρύμπακας,
“Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών με βελτιστοποίηση του STSE”,
Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
Συνεδρία Διαλέξεων: Πληροφορική – Αυτοματισμός,
Ξάνθη, Μάρτιος 1993.

Περίληψη

Παρουσιάζεται μία αναλυτική μέθοδος σχεδίασης βέλτιστων ψηφιακών ελεγκτών για συστήματα απλής-εισόδου απλής-εξόδου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης (dead-beat response) σε εισόδους αναρρίχησης. Η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται με ελαχιστοποίηση του STSE (Sum of Time-weighted Squared Errors – Άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων με χρονικά βάρη) της βηματικής εισόδου, και οδηγεί στη σχεδίαση συστημάτων που παρουσιάζουν χρήσιμα χαρακτηριστικά απόκρισης, όπως προκύπτει από τα διαγράμματα που παρατίθενται.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.