Εργασία Στ-3

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Α. Καρύμπακας,
“Βέλτιστος ψηφιακός έλεγχος θέσης DC κινητήρα για απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους”,
Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
Συνεδρία Διαλέξεων: Τηλεπικοινωνίες,
Αρχαία Ολυμπία, Ηλεία, Ιανουάριος 1999.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία αναλυτική, γενικευμένη και κατά βάση συμβολική προσέγγιση στο πρόβλημα της επίτευξης απόκρισης πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης για τον έλεγχο θέσης ενός DC κινητήρα. Τόσο για βηματικές, όσο κι αναρριχητικές εισόδους, μελετώνται συστήματα ελάχιστης πρωτότυπης απόκρισης (minimum prototype response systems) χωρίς κυμάτωση στην έξοδο (ripple-free response), καθώς και βέλτιστα συστήματα με ελαχιστοποίηση της ενέργειας του σήματος ελέγχου κατά τη διάρκεια του παροδικού φαινομένου της βηματικής απόκρισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν σε κλειστή μορφή οι παλμικές συναρτήσεις μεταφοράς των ψηφιακών ελεγκτών, καθώς και οι σχέσεις υπολογισμού της ελάχιστης επιτρεπτής περιόδου δειγματοληψίας για δεδομένο μέγιστο σήμα ελέγχου. Ακόμη παρουσιάζονται γενικευμένα διαγράμματα μεταβολής του μέγιστου σήματος ελέγχου, αλλά και της ακολουθίας σφάλματος του συστήματος.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.