Εργασία Στ-4

Α. Ζ. Αγορογιάννη, Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Θ. Δ. Τσιμπούκης,
“Τηλε-εκπαίδευση με βάση το δίκτυο τηλεπικοινωνιών ISDN του Α.Π.Θ.: Εξοπλισμός, δυνατότητες και προοπτικές”,
Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
Συνεδρία Διαλέξεων: Τηλεπικοινωνίες,
Αρχαία Ολυμπία, Ηλεία, Ιανουάριος 1999.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι φάσεις σχεδίασης, υλοποίησης και οργάνωσης δύο πλήρως εξοπλισμένων ηλεκτρονικών τάξεων τηλε-εκπαίδευσης με βάση την τεχνολογία ISDN στο Α.Π.Θ., έργο που ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. / 2ο Κ.Π.Σ. “Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN”. Η υποδομή αυτή εξασφαλίζει πλέον στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Η ταυτόχρονη μετάδοση κινούμενης εικόνας, φωνής και δεδομένων επιτρέπει έτσι την παρακολούθηση από απομακρυσμένα ακροατήρια πρότυπων μαθημάτων (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), διαλέξεων και εργαστηριακών επιδείξεων.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. Α. Αγορογιάννη, Α. Αναστασιάδου, Ε. Ποντικοπούλου και Θ. Τσιμπούκης,
  “Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης εκπαίδευσης: Ανάπτυξη δικτύου τηλε-τάξεων στο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον ISDN του Α.Π.Θ.”,
  Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου «Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Γλώσσα και Μεταρρυθμίσεις»,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Τεχνολογία στην Εκπαίδευση,
  Θεσσαλονίκη, 1999, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 229–237.
 2. Α. Κολίτσης, Γ. Μπαζιάκος, Α. Αγορογιάννη, Σ. Γούδος, Κ. Χειλάς και Θ. Τσιμπούκης,
  “Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο επικοινωνιακό περιβάλλον του Α.Π.Θ.”,
  Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση,
  Συνεδρία Διαλέξεων: Η Διδασκαλία και η Επικοινωνία στην ΑεξΑΕ,
  Πάτρα, 25–27 Μαΐου 2001.
 3. Κ. Κιουλάφας, Αθ. Παπαδημητρίου, Μ. Καθαράκη, Χρ. Πραχαλιάς, Ηλ. Δελής, Αθ. Δάρρας,
  “Ανάλυση προϋποθέσεων και συνθηκών εφαρμογής συστήματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη δια βίου εκπαίδευση”,
  Μελέτη στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση του ΚΠΣ 2000-2006», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα, 2008.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.