Εργασία Γ.1

A. A. Veglis and C. A. Barbargires,
“A Web-based course-support environment”,
in N. Mastorakis ( Ed.), Communications World, WSES Press (Electrical and Computer Engineering Series), ISBN 960-8052-38-6, pp. 65-69, 2001.

Abstract

This paper presents a web-based environment that was designed and implemented in order to support the office automation courses of the Journalism & Mass Communication Department, at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Special issues relating to these courses as taught in the traditional way, together with the given computer and communications infrastructure, pose various design specifications; so they are reported in detail, along with the way they affect the various design aspects. Finally, the main sections of the environment are described, in addition to their functional integration to the teaching and learning process.

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα περιβάλλον με βάση τον παγκόσμιο ιστό που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη των μαθημάτων αυτοματισμού γραφείου του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα μαθήματα αυτά όπως διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υποδομή σε υπολογιστές και επικοινωνίες, θέτουν διάφορες προδιαγραφές στη σχεδίαση, και για αυτό αναφέρονται με λεπτομέρειες, καθώς και ο τρόπος που επιδρούν στις διάφορες παραμέτρους σχεδίασης. Τέλος, περιγράφονται οι κύριες περιοχές του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την λειτουργική τους ολοκλήρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

  1. A. A. Veglis,
    “Comparison of course support environments: Commercial versus open source software”,
    Informatics in Education, ISSN 1648–5831, Vol. 4, No. 2, pp. 281–292, 2005.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.