Εργασία Ε-1

C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
“Dead-beat response of SISO systems to parabolic inputs with optimum step and ramp responses”,
Proc. of the 1993 IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control Theory and Applications,
Lecture Session: Control,
Chania, Crete, Greece, June 21-23, 1993.

Abstract

The design problem of optimum control systems with dead-beat response to parabolic inputs is considered. The optimization is performed by the minimization of the sum of the squared-error coefficients of the system due to step and ramp inputs, where different weighting factors are used for each sequence. Response characteristics are illustrated through diagrams of typical prototype responses and normalized overshoot and cost function curves.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχεδίαση βέλτιστων συστημάτων ελέγχου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε παραβολικές εισόδους. Η βελτιστοποίηση εκτελείται με την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των σφαλμάτων του συστήματος λόγω βηματικής και αναρριχητικής εισόδου, όπου λαμβάνονται διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας για κάθε μία ακολουθία. Τα χαρακτηριστικά της απόκρισης παρουσιάζονται μέσα από διαγράμματα τυπικών πρωτότυπων αποκρίσεων και κανονικοποιημένων καμπυλών της υπερύψωσης και της συνάρτησης κόστους.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.