Εργασία Ε-2

C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
“Ripple-free dead-beat control of DC servo motors”,
Proc. of the 2nd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation,
Lecture Session: Motor Modeling and Control,
Chania, Crete, Greece, June 19-22, 1994, pp. 469-476.

Abstract

The design of digital controllers for dead-beat control of DC servomotors is considered. Conditions for ripple-free response are derived, and lead to analytical expressions for the closed-loop and the digital controller pulse transfer functions, together with the resulting error and control sequences, for the case of closed-loop systems of up to the third order. Generalized curves for the maximum control signals are also given, and can be used for the determination of the minimum sampling period for specified maximum control signal. Finally, simulation results for the case of a specific DC servomotor show the simplicity and efficiency of the proposed design technique.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών για την απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σερβοκινητήρων συνεχούς ρεύματος. Αποδεικνύονται συνθήκες για απόκριση χωρίς κυμάτωση, οι οποίες οδηγούν σε αναλυτικές εκφράσεις για τις παλμικές συναρτήσεις μεταφοράς του κλειστού βρόχου και του ψηφιακού ελεγκτή, καθώς και για τις ακολουθίες σφάλματος και ελέγχου, για την περίπτωση κλειστών συστημάτων μέχρι τρίτης τάξεως. Παρουσιάζονται γενικευμένες καμπύλες για το μέγιστο σήμα ελέγχου, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν στον καθορισμό της ελάχιστης περιόδου δειγματοληψίας για δεδομένο μέγιστο σήμα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για την περίπτωση ενός συγκεκριμένου σερβοκινητήρα συνεχούς ρεύματος δείχνουν την απλότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης τεχνικής σχεδίασης.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Minimum effort dead-beat control of linear servomechanisms with ripple-free response”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 22, No. 3, pp. 127–144, 2001.
  • DOI: 10.1002/oca.688
 2. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Polynomial parametrization of mul-tirate dead-beat ripple-free controllers”,
  in Control Systems Design 2003 (Eds. Kozák, Š, and Huba, M.), Oxford, Elsevier Science Ltd., 2004, pp. 307-312.
 3. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 26, Issue 1, pp. 19–34, 2005.
  • DOI: 10.1002/oca.752
 4. Paul Soumen, Kayal Moumita, Sinha Reetam, and Nath Asoke Kumar,
  “Dead Beat Realization of Linear Control System using Multimodal Technique”,
  Journal of Computer Science and Control Systems, ISSN 1844-6043, Vol. 3, No. 2, pp. 69–76, Oct. 2010.
 5. Soumen Paul, Asim Halder, and Asoke Kumar,
  “Deadbeat Control of Dynamics of Inverted Pendulum using Signal Correction Technique”,
  European Journal of Advances in Engineering and Technology, ISSN: 2394-658X, Vol. 4, Issue 4, pp. 255-267, 2017.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.