Εργασία Ε-3

C. A. Karybakas and C. A. Barbargires,
“Explicit conditions for ripple-free dead-beat control”,
Proc. of the 3rd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation,
Lecture Session: Sampled-Data Systems and Numerical Methods,
Limassol, Cyprus, July 11-13, 1995, Vol. II, pp. 55-62.

Abstract

A generalized and systematic approach to the problem of dead-beat response to polynomial time-domain inputs is presented. Necessary and sufficient conditions for the impulse response coefficients of the system, in the form of a set of linear equations, are derived. For the case of minimum prototype systems, a formula for the explicit computation of the overall pulse transfer function of the system is deduced and their properties are further studied, together with their ability to track complex inputs. It is also presented an analytical study of the system’s control sequence, which plays an important role for the inter sample activity of the plant. By eliminating possible oscillations that may be present in this sequence, necessary and sufficient conditions for ripple-free dead-beat response are derived.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία γενικευμένη και συστηματική προσέγγιση στο θέμα της απόκρισης πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές χρονικές εισόδους. Αποδεικνύονται ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τους συντελεστές παλμικής απόκρισης του συστήματος, με τη μορφή ενός συνόλου γραμμικών εξισώσεων. Για την ειδική περίπτωση των συστημάτων ελάχιστης πρωτότυπης απόκρισης, εξάγεται μία σχέση για τον άμεσο υπολογισμό της συνολικής παλμικής συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος, και οι ιδιότητες αυτών των συστημάτων μελετώνται περαιτέρω μαζί με την δυνατότητα τους να παρακολουθούν σύνθετες εισόδους. Ακόμη παρουσιάζεται μία αναλυτική μελέτη της ακολουθίας ελέγχου του συστήματος, η οποία παίζει βασικό ρόλο στην μεταξύ των χρονικών στιγμών δειγματοληψίας δραστηριότητα του συστήματος. Η εξάλειψη των πιθανών ταλαντώσεων στην ακολουθία ελέγχου, οδηγεί στην εξαγωγή ικανών και αναγκαίων συνθηκών για απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης χωρίς κυμάτωση.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.