Εργασία Ε-4

C. A. Barbargires, C. E. Iakovidis, H. N. Driva and C. A. Karybakas,
“Symbolic implementation of the generalized transform in Mathematica”,
Proc. of the 9th ΙΕΕΕ Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON ’98),
Lecture Session: Technological Education,
Tel-Aviv, Israel, May 18-20, 1998, Vol. I, pp. 143-147.

Abstract

This work presents the symbolic implementation of the generalized transform in Mathematica that enables us to compute the direct and inverse transformation of a given function in a symbolic manner. This is accomplished through the development of a Mathematica package that is based on the transform definition and the results of the research work of B. L. Evans and his colleagues, who by developing the Signal Processing Package (SPP), they specified a robust framework for symbolic signal processing software development. Mathematica has been selected as the platform for the implementation of the generalized transform due to its upmost symbolic and programming capabilities.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η συμβολική υλοποίηση του γενικευμένου μετασχηματισμού στο Mathematica, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τον ευθύ και αντίστροφο μετασχηματισμό μίας δεδομένης συνάρτησης με συμβολικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός πακέτου στο Mathematica το οποίο βασίζεται στον ορισμό του μετασχηματισμού και τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου του B. L. Evans και των συνεργατών του, οι οποίοι αναπτύσσοντας το Πακέτο Επεξεργασίας Σημάτων (ΠΕΣ), καθόρισαν ένα εύρωστο πλαίσιο για την ανάπτυξη λογισμικού συμβολικής επεξεργασίας σημάτων. Το Mathematica επιλέχθηκε σαν πλατφόρμα για την υλοποίηση του γενικευμένου μετασχηματισμού χάρη στις ασυναγώνιστες συμβολικές και προγραμματιστικές ικανότητές του.

Αναφορές στο Διαδίκτυο

  1. Wolfram Research Inc.,
    Mathematica Information Center,
    » http://library.wolfram.com/infocenter/Articles/2097/ external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.