Εργασία Ε-6

A. A. Veglis, A. S. Pombortsis and C. A. Barbargires,
“Exploiting MathConnex computational and simulation capabilities for the evaluation of modern network architectures”,
Proc. of the Mathematics and New Technologies Conference,
Lecture Session: Mathematical Education and Media,
Thessaloniki, June 18-20, 1999.

Abstract

The MathConnex layer in Mathcad Professional provides a powerful programming mode, as a visual block diagramming language that allows the connection of Mathcad modules, data sources, and even other computational engines into a single computational flow. Thus it forms an environment for visually integrating applications and data sources to control projects involving a variety of applications. This work presents an analytical simulation method that can be used for the evaluation of ATM architectures that are based on buffered Banyan networks. The method comprises the probabilistic analysis and the simulation technique; both implemented with the help of Mathcad and MathConnex.

Περίληψη

Το περιβάλλον MathConnex στο Mathcad Professional παρέχει ένα πανίσχυρο εργαλείο προγραμματισμού, σαν μία γλώσσα εποπτικών διαγραμμάτων βαθμίδων, η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση στοιχείων του Mathcad, πηγών δεδομένων, ακόμη και άλλων υπολογιστικών μηχανών σε ένα ενιαίο υπολογιστικό σύστημα. Έτσι αποτελεί ένα περιβάλλον για την εποπτική ολοκλήρωση εφαρμογών και πηγών δεδομένων για τον έλεγχο προβλημάτων που εμπεριέχουν μία ποικιλία εφαρμογών. Αυτή η εργασία παρουσιάζει μία αναλυτική μέθοδο προσομοίωσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση αρχιτεκτονικών Ασύγχρονου Τρόπου Μετάδοσης (ΑΤΜ) που βασίζονται σε δίκτυα Banyan με μονάδες απομόνωσης. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει την πιθανοκρατική ανάλυση με την τεχνική της προσομοίωσης, και τα δύο από τα οποία έχουν υλοποιηθεί με τη βοήθεια των Mathcad και MathConnex.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.