Εργασία Ε-7

C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
“Minimum-energy ripple-free dead-beat control of type-I second-order plants”,
Proc. of the 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits & Systems (ICECS’99),
Lecture Session: Control Systems & Applications II,
Pafos, Cyprus, September 5-8, 1999, pp. 1163- 1166.

Abstract

The design of digital controllers for minimum-energy ripple-free dead-beat control of type-I second-order plants is considered. Two recently introduced necessary and sufficient conditions for ripple-free dead-beat response are utilized for the solution of the optimization problem posed, thus leading to analytical expressions for the digital controller pulse transfer function and the corresponding control sequence. Furthermore, the calculation of the maximum control signal presented to the plant allows the determination of the minimum sampling period required for a specified maximum control signal.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών για τον έλεγχο ελάχιστης ενέργειας, πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης, χωρίς κυμάτωση μεταξύ των χρονικών στιγμών της δειγματοληψίας, για διεργασίες δευτέρας τάξεως και τύπου Ι. Πρόσφατες ικανές και αναγκαίες συνθήκες για απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης χωρίς κυμάτωση χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης που διατυπώνεται, με αποτέλεσμα την εξαγωγή αναλυτικών εκφράσεων για τις παλμικές συναρτήσεις μεταφοράς του κλειστού βρόχου και του ψηφιακού ελεγκτή, και τις αντίστοιχες ακολουθίες σφάλματος και ελέγχου. Ακόμη, ο υπολογισμός του μέγιστου σήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στη διεργασία, επιτρέπει τον καθορισμό της ελάχιστης επιτρεπτής περιόδου δειγματοληψίας για δεδομένο μέγιστο σήμα ελέγχου.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.