Εργασία Ε-8

A. A. Veglis, C. A. Barbargires and A. S. Pombortsis,
“An interactive laboratory exercise for teaching computer science students network performance evaluation using Mathcad and MathConnex”,
Proc. of the 29th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference,
Lecture Session: Topics in Computer Science,
San Juan, Puerto Rico, November 10-13, 1999, p. 13b3-16.

Abstract

This work presents the development of an interactive computer laboratory exercise based on the combined use of Mathcad and MathConnex. The exercise was designed for teaching network performance evaluation to the undergraduate students of the Computer Science Department at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ανάπτυξη μίας αλληλεπιδραστικής εργαστηριακής άσκησης με βάση τη συνδυασμένη χρήση των Mathcad και MathConnex. Η άσκηση σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία της αποτίμησης της απόδοσης δικτύων στους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. K. A. Nigim, M. M. Salama and M. Kazerani,
  “Using MathCAD to solve polynomial nonlinear complex induction machine equations”,
  Proc. of the 2002 ASEE Annual Conference, pp. 3043–3049, 2002.
 2. G. G. Karady and K. A. Nigim,
  “Improve learning efficiency by using computers for junior level electrical engineering courses”,
  Proc. of the 2002 ASEE Annual Conference, pp. 5661–5671, 2002.
 3. G. G. Karady and K. A. Nigim,
  “Improve learning efficiency by using gen-eral purpose mathematics software in power engineering”,
  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 979–985, Aug. 2003.
  » DOI: 10.1109/TPWRS.2003.814847
 4. G. G. Karady and K. E. Holbert,
  “Novel technique to improve power engi-neering education through computer-assisted interactive learning”,
  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 81–87, Feb. 2004.
  » DOI: 10.1109/TPWRS.2003.821006
 5. Arnau Cabedo Ruiz, D. Pérez, L. Vicent and J. Anguera,
  “Herramienta educativa para el análisis de antenas microstrip: Adaptación de impedancias”,
  Proc. of the XX Simposio Nacional URSI, Gandia, España, Sept. 14-16, 2005.
 6. Arnau Cabedo Ruiz, D. Pérez, L. Vicent and J. Anguera,
  “Herramienta educativa para el análisis de antenas microstrip: Diseño, estructura y programación” (An educational tool for microstrip antennas analysis: Design; structure and programming),
  Revista IEEE América Latina, ISSN 1548-0992, Vol. 4, Issue 1, pp. 7–13, Mar. 2006.
 7. Juan Carlos Olivares G., Montserrat Escalante A., Rafael Escarela P., Eduardo Campero L., José Luis Hernández A., and Irvin López G.,
  “Los Crucigramas en el Aprendizaje del Electromagnetismo” (Crossword Puzzles for Learning Electromagnetism),
  Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, ISSN (Versión en línea): 1697-011X, Vol. 5, No. 3, pp. 334–346, Sept. 2008.
 8. Juan C. Olivares-Galván, Iván Hernández, Pavlos S. Georgilakis, and Eduardo Campero-Littlewood,
  “Calculation of the Magnetic Field Intensity in a Rectangular Conductor Carrying Current in Electromagnetism Introductory Courses”,
  Proc. of the 2009 COMSOL Conference, Boston, Oct. 2009.

 

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.