Εργασία Ε-9

A. A. Veglis and C. A. Barbargires,
“A Web-based course-support environment”,
Proc. of the 5th WSES/IEEE International Conference on Communications,
Lecture Session: Modern Communications & Internet II,
Rethymnon, Crete, Greece, July 8-15, 2001, pp. 4331-4335.

Abstract

This paper presents a web-based environment that was designed and implemented in order to support the office automation courses of the Journalism & Mass Communication Department, at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Special issues relating to these courses as taught in the traditional way, together with the given computer and communications infrastructure, pose various design specifications; so they are reported in detail, along with the way they affect the various design aspects. Finally, the main sections of the environment are described, in addition to their functional integration to the teaching and learning process.

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα περιβάλλον με βάση τον παγκόσμιο ιστό που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη των μαθημάτων αυτοματισμού γραφείου του Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα μαθήματα αυτά όπως διδάσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υποδομή σε υπολογιστές και επικοινωνίες, θέτουν διάφορες προδιαγραφές στη σχεδίαση, και για αυτό αναφέρονται με λεπτομέρειες, καθώς και ο τρόπος που επιδρούν στις διάφορες παραμέτρους σχεδίασης. Τέλος, περιγράφονται οι κύριες περιοχές του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την λειτουργική τους ολοκλήρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Development and evaluation of a course support environment”,
  Proc. of the 8th WSEAS International Conference on Computers (part of the 8th CSCC Multiconference), Vouliagmeni, Athens, Greece, Jul. 12–15, 2004.
 2. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Development and evaluation of a course support environment”,
  WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Vol. 1, Issue 1, pp. 133–138, Jul. 2004.
 3. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Development and evaluation of a course support environment based on the Blackboard Learning System at the Aristotle University of Thessaloniki”,
  IEEE Learning Technology Newsletter, Vol. 6, Issue 3, pp. 32–38, Jul. 2004.
 4. A. A. Veglis and A. S. Pomportsis,
  “Adding content in Course Support Environments”,
  Proc. of the 5th WSEAS International Conference on Distance Learning and Web Engineering, Corfu, Greece, pp. 193–198, Aug. 2005.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.