Εργασία Β-1

C. A. Karybakas and C. A. Barbargires,
“New sampled-data analogue multiplier”,
International Journal of Electronics, ISSN 0020-7217, Vol. 68, No. 4, pp. 539-545, 1990.

Abstract

A new two-quadrant analogue multiplier based on pulse width modulation and a sampled-data technique is proposed. The inherent simple working principle of this multiplier is responsible for its good accuracy, high linearity and fast response. A scheme for extending the operation of the multiplier to four-quadrants is also presented.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας καινούργιος αναλογικός πολλαπλασιαστής δύο τεταρτοκυκλίων, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη διαμόρφωση εύρους παλμών και σε μία τεχνική δειγματοληπτικών δεδομένων. Η εγγενής απλή αρχή λειτουργίας του οδηγεί σε καλή ακρίβεια, υψηλή γραμμικότητα και γρήγορη απόκριση. Ακόμη, παρουσιάζεται μία διάταξη για την επέκταση της λειτουργίας του πολλαπλασιαστή σε τέσσερα τεταρτοκύκλια.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

  1. Montree Siripruchyanun and P. Wardkein,
    “A four-quadrant analog multiplier based on switched-capacitor and pulse-width amplitude modulation techniques”,
    Proc. of the 9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Vol. 1, pp. 235–238, Sept. 15–18, 2002.
  2. Montree Siripruchyanun,
    “A four-quadrant analog multiplier based on switched-capacitor and pulse-width amplitude modulation techniques”,
    The Journal of KMITNB, Vol. 13, No. 2, pp. 1–6, 2003.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.