Εργασία Β-3

C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
“Dead-beat response of SISO systems to parabolic inputs with optimum step and ramp responses”,
Kybernetika, Special Issue on Linear Systems, ISSN 0023-5954, Vol. 30, No. 6, pp. 689-699, 1994.

Abstract

The design problem of optimum control systems with dead-beat response to parabolic inputs is considered. The optimization is performed by the minimization of the sum of the squared-error coefficients of the system due to step and ramp inputs, where different weighting factors are used for each sequence. Response characteristics are illustrated through diagrams of typical prototype responses and normalized overshoot and cost function curves.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχεδίαση βέλτιστων συστημάτων ελέγχου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε παραβολικές εισόδους. Η βελτιστοποίηση εκτελείται με την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των συντελεστών σφάλματος του συστήματος λόγω βηματικής και αναρριχητικής εισόδου, όπου λαμβάνονται διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας για κάθε μία ακολουθία. Τα χαρακτηριστικά της απόκρισης που επιτυγχάνεται παρουσιάζονται μέσα από διαγράμματα με τυπικές πρωτότυπες αποκρίσεις και κανονικοποιημένες καμπύλες της υπερύψωσης και της συναρτήσεως κόστους.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Minimum effort dead-beat control of linear servomechanisms with ripple-free response”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 22, No. 3, pp. 127–144, 2001.
  » DOI: 10.1002/oca.688
 2. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 26, Issue 1, pp. 19–34, 2005.
  » DOI: 10.1002/oca.752

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.