Εργασία Β-4

C. A. Barbargires,
“Dead-beat tracking of complex signals”,
IEEE Signal Processing Letters, ISSN 1070-9908, Vol. 2, No. 11, pp. 204-206, 1995.

Abstract

The dead-beat response problem of discrete-time systems was thoroughly studied in the past within the framework of the control systems theory, but has been traditionally restricted to prototype time-domain inputs only. This letter presents an extension to the tracking of complex signals that can be generated by systems described by homogeneous linear constant-coefficient difference equations. The proposed approach takes advantage of a recently presented general theory for the computation of the response of a linear system to time-domain inputs and the moment-and-cumulent theory for a discrete-time signal.

Περίληψη

Η απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης συστημάτων διακριτού χρόνου μελετήθηκε επισταμένα στο παρελθόν μέσα στα πλαίσια της θεωρίας των συστημάτων ελέγχου, αλλά παραδοσιακά έχει περιοριστεί μόνο σε πρωτότυπες χρονικές εισόδους. Αυτή η εργασία παρουσιάζει μία επέκταση στην παρακολούθηση μιγαδικών σημάτων, τα οποία μπορούν να παραχθούν από συστήματα που περιγράφονται από ομογενείς γραμμικές εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστές. Η προτεινόμενη προσέγγιση εκμεταλλεύεται μία πρόσφατη θεωρία για τον υπολογισμό της απόκρισης ενός γραμμικού συστήματος σε χρονικές εισόδους και τη θεωρία των στατιστικών παραμέτρων ενός σήματος διακριτού χρόνου.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.