Εργασία Β-5

C. A. Karybakas and C. A. Barbargires,
“Explicit conditions for ripple-free dead-beat control”,
Kybernetika, Special Issue on New Directions in Complex Systems for Control and Automation, ISSN 0023-5954, Vol. 32, No. 6, pp. 601-614, 1996.

Abstract

A generalized and systematic approach to the problem of dead-beat response to polynomial time-domain inputs is presented. Necessary and sufficient conditions for the impulse response coefficients of the system, in the form of a set of linear equations, are derived. For the case of minimum prototype systems, a formula for the explicit computation of the overall pulse transfer function of the system is deduced and their properties are further studied, together with their ability to track complex inputs. It is also presented an analytical study of the system’s control sequence, which plays an important role for the inter-sample activity of the plant. By eliminating possible oscillations that may be present in this sequence, necessary and sufficient conditions for ripple-free dead-beat response are derived.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία γενικευμένη και συστηματική προσέγγιση στο θέμα της απόκρισης πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές χρονικές εισόδους. Αποδεικνύονται ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τους συντελεστές παλμικής απόκρισης του συστήματος, με τη μορφή ενός συνόλου γραμμικών εξισώσεων. Για την ειδική περίπτωση των συστημάτων ελάχιστης πρωτότυπης απόκρισης, εξάγεται μία σχέση για τον άμεσο υπολογισμό της συνολικής παλμικής συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος, και οι ιδιότητες αυτών των συστημάτων μελετώνται περαιτέρω μαζί με την δυνατότητα τους να παρακολουθούν σύνθετες εισόδους. Ακόμη παρουσιάζεται μία αναλυτική μελέτη της ακολουθίας ελέγχου του συστήματος, η οποία παίζει βασικό ρόλο στην μεταξύ των χρονικών στιγμών δειγματοληψίας δραστηριότητα του συστήματος. Η εξάλειψη των πιθανών ταλαντώσεων στην ακολουθία ελέγχου, οδηγεί στην εξαγωγή ικανών και αναγκαίων συνθηκών για απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης χωρίς κυμάτωση.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. Francisco J. Vargas, Mario E. Salgado, and Eduardo I. Silva,
  “Optimal design of ripple-free deadbeat controllers based on an ITSE index”,
  Proc. of the 18th Mediterranean Conference on Control & Automation, Marrakech, Morocco, pp. 401–406, Jun. 2010.
  » DOI: 10.1109/MED.2010.5547701
 2. Francisco J. Vargas, Mario E. Salgado, and Eduardo I. Silva,
  “Optimal ripple-free deadbeat control using an integral of time squared error (ITSE) index”,
  Automatica, Vol. 47, pp. 2134–2137, 2011.
  » DOI: 10.1016/j.automatica.2011.06.006
 3. Ketzer, M. B., and C. B. Jacobina,
  “Multivariable load current sensorless controller for universal active power filter”,
  IET Power Electronics, Vol. 7, Issue 7, pp. 1777–1786, Jul. 2014.
  » DOI: 10.1049/iet-pel.2013.0558
 4. Maher, R. A., and M. J. Mohamed,
  “Discrete Controller Synthesis Based on Genetic Programming”,
  WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 10, pp. 763–775, 2015.
  » http://www.wseas.org/multimedia/journals/control/2015/b605803-429.pdf external
 5. Soumen Paul, Asim Halder, and Asoke Kumar,
  “Deadbeat Control of Dynamics of Inverted Pendulum using Signal Correction Technique”,
  European Journal of Advances in Engineering and Technology, ISSN: 2394-658X, Vol. 4, Issue 4, pp. 255-267, 2017.
  » http://www.ejaet.com/PDF/4-4/EJAET-4-4-255-267.pdf external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.