Εργασία Β-6

C. A. Barbargires and C. A. Karybakas,
“Optimal control of first-order plants by dead-beat techniques”,
Optimal Control: Applications & Methods, ISSN 0143-2087, Vol. 18, pp. 355-362, 1997.

Abstract

The design of optimal dead-beat controllers for first-order plants is considered. The simple nature of these plants leads to ripple-free step response, property that is highly desirable. The minimum-energy and the minimum-effort control problems are formulated and solved with an analytical and generalized approach. Analytical expressions for the digital controller pulse transfer functions along with the resulting control sequences are derived. Generalized curves for the maximum control signals appearing in the system are also presented. The latter can be used for the determination of the minimum sampling period when the maximum control signal is specified.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχεδίαση βέλτιστων ελεγκτών για απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε συστήματα πρώτης τάξεως. Η απλή δομή αυτών των συστημάτων οδηγεί σε βηματική απόκριση χωρίς κυμάτωση, ιδιότητα η οποία είναι αρκούντως επιθυμητή. Τα προβλήματα ελάχιστης ενέργειας και ελάχιστης προσπάθειας διατυπώνονται και επιλύονται με τη χρήση μίας αναλυτικής και γενικευμένης προσέγγισης. Εξάγονται αναλυτικές εκφράσεις για τις παλμικές συναρτήσεις μεταφοράς του ψηφιακού ελεγκτή, καθώς και τις αντίστοιχες ακολουθίες ελέγχου. Παρουσιάζονται γενικευμένες καμπύλες για το μέγιστο σήμα ελέγχου που δρα στο σύστημα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ελάχιστης περιόδου δειγματοληψίας, όταν το μέγιστο σήμα ελέγχου είναι δεδομένο.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Minimum effort dead-beat control of linear servomechanisms with ripple-free response”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 22, No. 3, pp. 127–144, 2001.
  » DOI: 10.1002/oca.688
 2. J. Mošna, J. Melichar and P. Pešek,
  “Constrained non-smooth optimization in dead-beat control of linear servosystems”,
  Optimal Control Applications & Methods, Vol. 26, Issue 1, pp. 19–34, 2005.
  » DOI:10.1002/oca.752
 3. Veerachary Mummadi, Satish Gundu,
  “First-order pseudo dead-beat cur-rent controller for buck converter”,
  Proc. of the 31st International Telecommunications Energy Conference (INTELEC 2009), ISBN 978-1-4244-2490-0, Article Number 5351834, Oct. 2009.
  » DOI:10.1109/INTLEC.2009.5351834
 4. M. Veerachary, and F. Taffesse,
  “Digital deadbeat controller for coupled inductor boost converter”,
  Proc. of the 2010 International Conference on Power, Control and Embedded Systems (ICPCES 2010), Allahabad, India, Article number 5698657, Nov. 2010.
  » DOI:10.1109/ICPCES.2010.5698657

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.