Εργασία Β-8

A. A. Veglis, C. A. Barbargires and A. S. Pombortsis,
“Teaching performance-evaluation of multiprocessor architectures with Mathcad and MathConnex”,
IEEE Transactions on Education, ISSN 0019-9359, Vol. 45, No. 3, pp. 231-237, 2002.

Abstract

This work presents the development of an interactive environment that facilitates the performance evaluation of multiprocessor architectures with Mathcad and MathConnex. This environment was primary designed for utilization as an interactive computer laboratory exercise for teaching undergraduate students of the Computer Science Department at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος το οποίο διευκολύνει τον υπολογισμό της απόδοσης αρχιτεκτονικών πολυεπεξεργαστών με το Mathcad και το MathConnex. Το περιβάλλον αυτό σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί κυρίως σαν μία αλληλεπιδραστική εργαστηριακή άσκηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, για τη διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

 1. Shuhui Li and R. Challoo,
  “Application of information technology tools in teaching the course and laboratory of power electronics”,
  Proc. of the 2005 American Society for Engineering Education (ASEE) Annual Conference & Exposition, Portland, Oregon, June 12-15, 2005.
 2. Shuhui Li and A. A. Khan,
  “Applying IT tools to a laboratory course for measurement, analysis, and design of electric and electronic circuits”,
  IEEE Transactions on Education, Vol. 48, Issue 3, pp. 520–530, Aug. 2005.
  • DOI: 10.1109/TE.2005.852601
 3. Konstantinos B. Baltzis,
  “Proposing a mathematical software tool in Physics secondary education”,
  Acta Didactica Napocensia, ISSN 2065–1430, Vol. 2, No. 1, pp. 9–18, Mar. 2009.
 4. Xiaofang M. Wang,
  “Using FPGA-based configurable processors in teaching hardware/software co-design of embedded multiprocessor systems”,
  Proc. of the 2011 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education (MSE), San Diego, CA, USA, pp. 114–117, Jun. 2011.
  • DOI: 10.1109/MSE.2011.5937108
 5. Xiaofang M. Wang,
  “Multi-core System Education through a Hands-on Project on FPGAs”,
  Proc. of the 41st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Rapid City, SD, USA, Article number 1196, pp. F2G-1–6, Oct. 2011.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.