Εργασία Ζ-4

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
“Αρχές λειτουργίας συστημάτων VSAT και ανάπτυξη νέων εφαρμογών”,
(στα πλαίσια του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις και Ηλεκτροακουστική, διδάσκων επίκουρος καθηγητής κ. Α. Πομπόρτσης),
Θεσσαλονίκη, 1990, σελίδες 24.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας και η εξέλιξη της τεχνολογίας των Τερματικών Πολύ Μικρού Ανοίγματος (Very Small Aperture Terminals, VSATs), τα οποία αναμένεται να εκπληρώσουν τις προσδοκίες για δορυφορικές επικοινωνίες με πολλαπλή προσπέλαση, χειρισμό ευρείας κλίμακας δυναμικής κίνησης, μικτή διασύνδεση, ακεραιότητα δεδομένων και ασφάλεια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μερικές νέες αρχές διασύνδεσης συστημάτων VSAT που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη νέων εφαρμογών.

Η πρώτη από αυτές τις εφαρμογές ανιχνεύει την πιθανότητα πραγματοποίησης ενός Δορυφορικού Δικτύου Ευρείας Περιοχής (Satellite Wide Area Network, SWAN) βασιζόμενου σε συστήματα VSAT για παροχή ευέλικτης διασύνδεσης μεταξύ Τοπικών Δικτύων Υ-πολογιστών (Local Area Networks, LANs) και Μητροπολιτικών Δικτύων Υπολογιστών (Metropolitan Area Networks, MANs), καθώς επίσης και προσπέλαση πύλης (gateway access) σε συγκεντρωμένες βάσεις πληροφοριών και υπολογιστικούς πόρους.

Η δεύτερη εφαρμογή έχει να κάνει με την ενδεχόμενη παροχή υπηρεσιών συμβατών με το Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (Integrated Services Digital Network, ISDN) μέσω συστημάτων VSAT και σε συνδυασμό με υπάρχοντες δορυφόρους, όπως και μελλοντικούς Προηγμένους Δορυφόρους (Advanced Satel-lites, ADSATs) που θα έχουν δυνατότητες μεταγωγής και επεξεργασίας επί τόπου (on-board).

Τελικά, συζητείται η χρήση των συστημάτων VSAT στη λύση προβλημάτων διασύνδεσης/διαδικτύωσης κορμού, που σχετίζονται με τα αναπτυσσόμενα τηλεπικοινωνιακά συστήματα Κινητής Δορυφορικής επικοινωνίας (Mobile Satellite, MSAT).

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.