Μελέτη Ι-1

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης και Κ. Κ. Κολιαδήμου,
“Μελέτη οργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης στα συστήματα και τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον ISDN του Α.Π.Θ.”,
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1997, σελίδες 38.

Περίληψη

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 7 (ΠΕ7: Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, επιδείξεων σχετικών με τα συστήματα και τις υπηρεσίες ISDN), της Φάσης 4 (Φ4: Εκπαίδευση – μεταφορά τεχνογνωσίας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) με τίτλο “Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών ISDN” το οποίο εκτελέσθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) την τριετία 1997-1999 και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς φορείς – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – ενταγμένο στο 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ).

Στόχος της μελέτης αυτής είναι ο καθορισμός ενός σαφούς, αλλά ταυτόχρονα και ευέλικτου, οργανωτικού πλαισίου για τη διοργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης που προβλέπονται από το προαναφερθέν πακέτο εργασίας και συντάχθηκε με βάση τις κατευθύνσεις που καθορίζονται αφενός από το Τεχνικό Δελτίο του Έργου (Παράρτημα ΙΑ της Σύμβασης Εκτέλεσης του Έργου) σε ό,τι αφορά τα θεματικά αντικείμενα και τον χρονικό, οικονομικό και λογιστικό προγραμματισμό των σεμιναρίων, και αφετέρου από τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.