Διατριβή Α-1

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
“Αναλογικός πολλαπλασιαστής δύο τεταρτοκυκλίων με βάση την αρχή διαμόρφωσης εύρους-ύψους παλμού (PWAM), σε συνδυασμό με παράλληλη χρήση δειγματοληψίας και συγκράτησης μηδενικού βαθμού”,
Πτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 1988, σελίδες 33.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας νέος αναλογικός πολλαπλασιαστής διαίρεσης χρόνου, ο οποίος έχει την ικανότητα να πολλαπλασιάζει ένα θετικό σήμα χαμηλής συχνότητας, με ένα μεταβαλλόμενο σήμα, το οποίο μπορεί να περιέχει στο φάσμα του συχνότητες μέχρι 1KHz. Ο πολλαπλασιαστής αυτός δύο τεταρτοκυκλίων, μπορεί να λειτουργήσει και σαν πολλαπλασιαστής τεσσάρων τεταρτοκυκλίων, με τη βοήθεια κατάλληλου επικουρικού κυκλώματος, το οποίο και προτείνεται στην εργασία αυτή. Οι επιδόσεις του κυκλώματος μπορούν να χαρακτηρισθούν πάρα πολύ ικανοποιητικές, ενώ η αρχή λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα απλή.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.