Διατριβή Α-3

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
“Μελέτη συστημάτων ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους”,
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 1994, σελίδες 204+vii.

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αυτής είναι η μελέτη των συστημάτων ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους, με εστίαση σε γραμμικά και χρονικώς-αμετάβλητα συστήματα απλής-εισόδου απλής-εξόδου, για τα οποία ως εργαλείο μελέτης χρησιμοποιείται ο z-μετασχηματισμός.

Στο Μέρος Α αποδεικνύονται ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη της δεδομένης απόκρισης, με τη βοήθεια μίας συστηματικής και γενικευμένης προσέγγισης, που αφορούν στους συντελεστές της παλμικής απόκρισης του κλειστού συστήματος, την ακολουθία σφάλματος, και την ακολουθία ελέγχου, και προκύπτουν με τη μορφή γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων ως προς τους συντελεστές του συστήματος. Επίσης, μελετώνται συστήματα ελάχιστης πρωτότυπης απόκρισης.

Στο Μέρος Β αναπτύσσονται γενικευμένες παραμετρικές τεχνικές σχεδίασης ψηφιακών ελεγκτών για τη βέλτιστη μορφοποίηση της παροδικής απόκρισης του συστήματος, με τη χρήση, ή μη, χρονικών βαρών στους δείκτες συμπεριφοράς, οι οποίοι είναι τετραγωνικές συναρτήσεις της ακολουθίας σφάλματος. Τα χαρακτηριστικά της βέλτιστης παροδικής απόκρισης παρουσιάζονται σε διαγράμματα σαν συνάρτηση της τάξης του συστήματος και μίας γενικευμένης μεταβλητής.

Στο Μέρος Γ αναπτύσσονται τεχνικές σχεδίασης ψηφιακών ελεγκτών για τον έλεγχο απόκρισης πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης, χωρίς κυμάτωση μεταξύ των χρονικών στιγμών της δειγματοληψίας, για απλά συστήματα, όπως ο απλός ολοκληρωτής, ο έλεγχος της ταχύτητας DC κινητήρα, και ο έλεγχος της θέσης DC κινητήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της ακολουθίας ελέγχου του συστήματος, η οποία συσχετίζεται με την περίοδο δειγματοληψίας. Έτσι, από σχέσεις και διαγράμματα που δίνονται, είναι δυνατός ο υπολογισμός της ελάχιστης επιτρεπτής περιόδου δειγματοληψίας, για δεδομένο μέγιστο σήμα ελέγχου.

Αναφορές από άλλους Ερευνητές

  1. Paul Soumen, Kayal Moumita, Sinha Reetam, and Nath Asoke Kumar,
    “Dead Beat Realization of Linear Control System using Multimodal Technique”,
    Journal of Computer Science and Control Systems, ISSN 1844-6043, Vol. 3, No. 2, pp. 69–76, Oct. 2010.
  2. Soumen Paul, Asim Halder, and Asoke Kumar,
    “Deadbeat Control of Dynamics of Inverted Pendulum using Signal Correction Technique”,
    European Journal of Advances in Engineering and Technology, ISSN: 2394-658X, Vol. 4, Issue 4, pp. 255-267, 2017.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.