ΑΓΕ1100 – Εκκρεμότητες εργαστηρίου

Εξέταση: Όσα από τα παρακάτω άτομα παρελθόντων ετών επιθυμούν να εξετασθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
Επόμενη προγραμματισμένη εξέταση, δηλώσεις συμμετοχής, και πρόγραμμα προσέλευσης: Ιουν. 2023.

Α) Εργαστηριακά τμήματα ετών 2021–2022

Τα ακόλουθα άτομα που έχουν παρακολουθήσει σε εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (2021–2022), στα οποία δίδαξε ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, οφείλουν την τελική εξέταση:

Α.Ε.Μ.
1571, 2456, 2530, 2592, 2626, 2679, 2685, 2693, 2694, 2695,
2699, 2702, 2708, 2713, 2717, 2720, 2723, 2725, 2729, 2737,
2738, 2739, 2741, 2745, 2748, 2752, 2755, 2775, 2783, 2784,
2789, 2801, 2803, 2842, 2843, 2860, 2883, 2884, 2885, 2889,
2893, 2895, 2902, 2905, 2912, 2914, 2916, 2919, 2923, 2924,
2935, 2936, 2938, 2941, 2953, 2961, 2964, 2980.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.