ΑΓΕ1100 – Εκκρεμότητες εργαστηρίου

Εξέταση: Όσα από τα παρακάτω άτομα ενδιαφέρονται να εξετασθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
Επόμενη προγραμματισμένη εξέταση, δηλώσεις συμμετοχής, και πρόγραμμα προσέλευσης: Ιουν. 2022.

Α) Εργαστηριακά τμήματα 2021–2022

Τα ακόλουθα άτομα που έχουν παρακολουθήσει σε εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (2021–2022), στα οποία δίδαξε ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, οφείλουν την τελική εξέταση:

Α.Ε.Μ.
2342, 2519, 2592, 2669, 2679, 2685, 2686, 2693, 2696, 2699,
2701, 2707, 2708, 2710, 2712, 2713, 2720, 2722, 2723, 2725,
2728, 2735, 2737, 2738, 2739, 2741, 2742, 2745, 2751, 2752,
2753, 2755, 2758, 2771, 2775, 2777, 2779, 2783, 2784, 2789,
2791, 2792, 2793, 2796, 2797, 2801, 2803, 2806, 2810, 2811,
2814.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.