ΑΓΕ1100 – Εκκρεμότητες εργαστηρίου

Εξέταση: Όσα από τα παρακάτω άτομα ενδιαφέρονται να εξετασθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
Επόμενη προγραμματισμένη εξέταση, δηλώσεις συμμετοχής, και πρόγραμμα προσέλευσης: TBA.

Α) Εργαστηριακά τμήματα 2021–2022

Τα ακόλουθα άτομα που έχουν παρακολουθήσει σε εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (2021–2022), στα οποία δίδαξε ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, οφείλουν την τελική εξέταση:

Α.Ε.Μ.
2669, 2680, 2699, 2701, 2704, 2708, 2710, 2712, 2713, 2719,
2735, 2737, 2741, 2742, 2751, 2752, 2754, 2755, 2770, 2781,
2783, 2789, 2792, 2797, 2801, 2803, 2806, 2810, 2814.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.