ΕΘΑΑΕ – Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Ανακοίνωση

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά τη Συνεδρίαση 13 / 13-07-2021, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 13-07-2021 έως 12-07-2025.

Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Σχετικά έγγραφα

Σήματα πιστοποίησης